• MARVEL INVEST Ltd.
  • MARVEL INVEST Ltd.
  • MARVEL INVEST Ltd.
  • MARVEL INVEST Ltd.
  • MARVEL INVEST Ltd.
  • MARVEL INVEST Ltd.
  • MARVEL INVEST Ltd.
Жилищно и курортно селище в с. Баня

 

Селиже с. Баня - обща панорама

 

Обект:   Жилищно селище „Баня Вилидж”
Местонахождение:  

Община Разлог, Землище на с. Баня,

местност „Бански път”

Имоти NN 052025, 052051, 052052, 052053

Фаза:   Обемно устройствено проучване

 

Селище с. Баня - изглед от езеротоПроектът е разработен съгласно: одобрен със Заповед N РД-15-890/01.12.2006 г. на кмета на община Разлог ПУП – план за отреждане и застрояване за имот 052053, одобрен със Заповед N РД-15-0003/04.01.2007 г. на кмета на община Разлог ПУП – план за отреждане и застрояване за имот 052053, Разрешение N 699/18.05.2006 г. от кмета на община Разлог за изготвяне на ПУП и виза за проектиране на основание чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал.1 и чл. 109, ал.2 от ЗУТ и внесен в ОДЗГ ПУП за утвърждаване на площадка за имот 052051 и Разрешение N 245/15.02.2007 г. от кмета на община Разлог за изготвяне на ПУП и виза за проектиране на основание чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал.1 и чл. 109, ал.2 от ЗУТ и задание за проектиране от възложителя.

 

Проектът е съобразен и с извършените геодезически измервания на имотите и изготвения инженерногеоложки доклад. Проектантът се е съобразил и с предоставеното му предпроектно проучване на „Енергопроект – Хидроенергетика” ООД на водоем, находящ се в имот 490, съседен на проектираното селище.

 

За реализиране на предвидената застройка в обемно устройственото проучване е необходимо извършването на следните дейности:

 - Изместване на съществуващите въздушно преминаващи през имоти 052051 и 052053 електропроводи 20 кV „Полето” и 20 кV „Баня”;

 - Изместване на съществуващ етернитов водопровод Ф125, преминаващ през имот 052051;

 - Изследване на водоема с оглед на коригирането му и прибирането му в границите на имот 490, посредством изграждане на хидротехнически съоръжения.

 - Обединяване на имоти 052025, 052051, 052052, 052053 в един имот.

 

Жилищно селище „Баня Вилидж” е разположено в местността „Бански път” от източната посока на км. 3,740 на третокласен път ІІІ-1901, свързващ с. Баня и гр. Банско върху терен с обща площ от 60 846 м² /имот N 052025 - 2 055 м², имот N 052051 – 9 100 м², имот N 052052 – 45 813 м² и имот N 052053 – 3 878 м²/. Селището е разположено в един общ имот, обединяващ всички горепосочени имоти. За целта е необходимо след одобряване на ПУП за всички имоти и промяна преназначението на земеделските земи да се изработи ПУП, с който всички имоти да се обединят в един.

 

Границите на комплекса са както следва: от запад - третокласен път III-1901 Баня-Банско и други имоти, от север - черен полски път, от изток - река и водоем, от юг - малък напоителен канал. Разположението на селището предоставя неповторими гледки към планините Пирин, Рила и Родопите, както и към водоем на площ от 10 000 м². Комплексът е застроен с две КПП-та, апартаментен хотел и жилищни сгради с разгъната застроена площ 62 520,93 м², в т.ч. 13 564,90 м² сутерен. Отделно във всяка зона на подходящите места са предвидени 4 бр. КТП. За постигането на добри условия на живот в проекта са заложени оптимални устройствени показатели Кпл. = 26% и Кинт. = 0,8, които са под лимитираните в подробния устройствен план: Кпл. = 50%,  Кинт. = 1,5.

 

Селище с. Баня - интериорЖилищно селище „Баня Вилидж” разполага общо с 512 бр. апартаменти, 3 бр. ресторанта, от които 1 в апарт-хотела, 18 бр. магазини, в т.ч. 2 бр. в апарт-хотела, 1 сладкарница, Спортно - възстановителен център и открити паркинги за 257 автомобила. Апарт-хотелът разполага с 27 закрити парко-места, 36 бр. студия и 6 бр. апартаменти.

 

Всички сгради са проектирани с по два апартамента на етаж, с изключение на модул 3 и производните му. В модул 1с и 4 е предвидено усвояване на подпокривното пространство с жилища.

 

Разпределението на апартаментите по брой спални е посочен в долната таблица

 

Тип Апартамент

Брой

Дял

1 Спалня

295

57,8 %

2 Спални

182

35,7 %

3 Спални

33

6,5 %

ОБЩО

510

 

 

 

Всеки апартамент, с изключение на мезонетния тип и тези разположени в мансардния етаж притежават мазета, находящи се в сутеренен етаж. В сутеренният етаж, с изключение на модулите тип 3 и производните им, освен складови помещения - мазета разпределени към всеки апартамент са разположени и помещения за общи нужди: инсталационни,  ски гардероби и др.

 

За всеки апартамент са предвидени камина и интегрирана към основната баня СПА тип Jacuzzi. Към всяка спалня е предвидена баня.

 

Естественият терен е предимно равнинен, като понижаване на нивото с около 4 м. има в зоната до реката и водоема. Сухият откос на язовирната стена на водоема е разположен от северната му страна и попада изцяло в имота на селището /052051/, където образува стръмен скат около 8% с денивелация от 4,5 м.

 

Достъпът в селището е предвиден да бъде с две входно-изходни кръстовища откъм пътя Баня - Банско. Контролът на достъпа в комплекса ще се осъществява посредством две КПП-та с бариери. КПП-то разположено по-близо до с. Баня е предвидено да бъде по-представително с масивен навес. По цялата западна граница надлъжно на селището е разположена улица с две ленти, до която основно е разположено паркирането в комплекса. Главната пешеходна алея започва от хотела, като в зона І представлява тротоар от източната страна на главната улица, пресича улицата деляща зони I и ІІ и през площадното пространство на Зона ІІ продължава през нейната търговската част, пресича улицата между Зона ІІ и Зона ІІІ и продължава в посока юг през средната ос на Зона ІІІ, пресича улицата деляща зони ІІІ и ІV, като след първия ред къщи се спуска покрай детската площадка в посока изток продължава на юг покрай реката на източната граница. Главната пешеходна алея завършва на южния край на селището с беседка.

 

Селището е разделено условно на четири зони: Зона І - “Lake Zone”, Зона ІІ - “Village Zone”, Зона ІІІ - „Park Zone” и Зона ІV - “Mountain Zone”. Архитектурният стил на сградите във всички зони интерпретира по модерен начин банската къща, използвайки природно-естествени материали - камък, дърво, мазилка,  като по този начин е постигнато единство на селището със съседните населени места.

 

Зона І - “Lake Zone”

 

Комплекс с. Баня - изглед езероПърва зона е разположена в северната част на селището около водоема и заема площ около 13 900 м², и е с разгъната застроена площ 17 439,88 м², в т.ч. 3 968,70 м² сутерен. През тази зона се осъществява и главния достъп към комплекса. Зоната е с по-обществена насоченост с най-високи за комплекса устройствени показатели: Кпл. = 29% и Кинт. = 0,97.

  

Веднага след влизането от ляво е предвиден открит паркинг с 24 парко места, последван от две игрища за тенис и открит паркинг за 8 автомобила. От северната страна на апарт-хотела на ниво партер са разположени 6 паркоместа.

 

Основната сграда в тази зона е апартаментния хотел с разгъната застроена площ 5 677,94 м², в т.ч. 1 797,95 м² сутерен, който е разположен на пет метра от короната на язовирната стена и се състои от:  сутерен със застроена площ 1 797,95 м², състоящ се от: паркинг за 27 автомобила, Спортно - възстановителен център с две сауни, шест помещения за масажи, три помещения за физиотерапия,  парна баня и санитарни помещения, администрация, инсталационно на басейна и складови и битови помещения към кухнята на ресторанта; партер със застроена площ 1 179,5 м², състоящ се от: централен вход с козирка, просторно фоайе с лоби-бар с 16 места за сядане изложен към водоема и Пирин, рецепция с административни помещения, два магазина със собствени тоалетни, Сладкарница за 20 места , ресторант за 100 места и кухня, Спортно - възстановителен център с рецепция, басейн, фитнес зала и две съблекални с душове и тоалетни за мъже и жени; първи етаж със застроена площ 993,17 м², състоящ се от: 16 бр. студия, 1 бр. апартамент и два камериерски офиса; втори етаж със застроена площ 946,59 м², състоящ се от: 16 бр. студия, и два камериерски офиса и трети мансарден етаж със застроена площ 760,73 м², състоящ се от: 4 бр. студия и 5 бр. апартамента. Достъпът до главния вход на апартаментния хотел се осъществява посредством път който излиза на площадка върху покрива на сутеренния етаж. Излизането с транспортни средства се осъществява по рампа която слиза на нивото на сутерена, след което се изкачва и излиза на нивото на тенискорта. Вертикалната комуникация се осъществява посредством две стълбища и два пътнически асансьора. При стълбищния тракт е предвидено структурно остъкляване към с. Баня и просичане с въздух „емпоре” на всички надземни етажи. Предвидени са още един асансьор за мръсно и чисто бельо от сутерена до втори етаж и един асансьор за кухнята на ресторанта. Басейна, фитнесът, сладкарница, лоби барът, ресторантът и максимален брой студия са изложени на юг към водоема с прекрасна гледка към Пирин. В сервитута и върху короната на язовирната стена конзолно надвиснала на около един метър над водата е предвидена дървена променада, която се използва за шезлонги пред басейна и фитнеса и места за консумация пред сладкарницата и ресторанта.

 

Застрояването на тази зона се съсредоточава основно около водоема. Транспортният достъп в зоната се осъществява посредством двулентова улица преминаваща в западната част, на която от изток граничи с пешеходна алея, а от западната страна непосредствено до оградата са разположени 15 бр. открити паркоместа. В зоната са разположени 50 бр. апартаменти с една спалня, 38 бр. апартаменти с по две спални и 18 бр. апартаменти с три спалня. Пред част от сградите до водоема и конзолно наддадена над водата преминава дървена променада с парапет.

 

Зона ІІ - “Village Zone”

 

Комплекс с. Баня - изглед от главната улицаОт главната улица между зона І и зона ІІ се отклонява, преминавайки през площадното пространство автомобилна улица, която завършва в източната граница с уширение за обръщане и паркинг за 9 автомобила.

 

Основната функция на зона ІІ е жилищно търговска. Тя е разположена на площ около 14 300 м² и е с разгъната застроена площ 12 350,65 м², в т.ч. 2 182,73 м² сутерен. Зоната е с търговско и обществено обслужваща насоченост с устройствени показатели: Кпл. = 24,4 % и Кинт. = 0,71.

 

В тази зона са разположени 44 бр. апартаменти с една спалня, 51 бр. апартаменти с по две спални, 3 бр. апартаменти с три спалня, два ресторанта и16 бр. магазини. В средата на зоната по нейната дължина е оформена широка пешеходна зона с площадни пространства в двата й края. Главната улица продължава в западния край, като между нея и оградата е предвиден паркинг за 60 автомобила. В югоизточния край на зоната е предвидена и малка детска площадка.

 

Зона ІІІ - „Park Zone”

 

Комплекс с. Баня - изглед паркТази зона е заобиколена в околовръст от двулентова улица. Отново главната улица продължава в западната част, като между нея и оградата е предвиден паркинг за 51 автомобила. В източния край между групите къщи са разположени 8 паркоместа - на четири места паркинги за по два автомобила. Отново по централната надлъжна ос на зоната е разположена пешеходна алея, която в средната част на зоната е прекъсната с площадно пространство. Пред всяка група сгради, в посока изток запад преминават пешеходни алеи, които започват от централната алея и завършват при околовръстните улици. В южния край на зоната е разположен паркинг за 9 автомобила.

 

Основната функция на зона ІІІ е жилищна. Сградите са групирани по два три модула, като са обърнати основно на юг към Пирин.  Зона ІІІ е разположена на площ около 18 000 м² и е с разгъната застроена площ 18 487,42 м², в т.ч. 4 297,72 м² сутерен. Зоната е с изцяло жилищна насоченост с устройствени показатели: Кпл. = 25,85 % и Кинт. = 0,79.

 

В тази зона с разположени 115 бр. апартаменти с една спалня, 51 бр. апартаменти с по две спални и 6 бр. апартаменти с три спалня.

В южния край на зоната главната улица се отклонява при Т-образно кръстовище, на запад излиза на втория вход с контролиран достъп, а в посока изток след около 20 метра продължава в посока юг по западната граница на зона IV.

От южната страна на улицата, след КПП-то при вторият вход-изход е предвиден паркинг за 8 автомобила и 3 автобуса.

 

Зона ІV - “Mountain Zone”

 

Комплекс с. Баня - изгледГлавната улица преминава в западния край на зона ІV, тангирайки с оградата, като от източната си страна са разположени три паркинга за съответна 6, 10 и 11 автомобила, а в най-южния край на селището завършва с паркинг за 20 коли. От страната на зона ІV до автомобилната улица между зона ІІІ и Зона ІV е предвиден паркинг за 9 автомобила. В източния край на зоната покрай реката преминава по цялата дължина на зона ІV пешеходна алея, до чийто северен край е предвидена детска площадка, а в южния си край, преди паркинга завършва с беседка за почивки.

 

Изцяло предназначението на зона ІV е жилищна. Сградите са групирани по два три модула, като са обърнати както на юг към Пирин, така също и на изток към реката и Родопите.  Зона ІV е разположена на площ около 14 800 м² и е с разгъната застроена площ 14 242,98 м², в т.ч. 3 115,75 м² сутерен. Зоната е с изцяло жилищна насоченост с най-ниските за селището устройствени показатели: Кпл. = 24,10 % и Кинт. = 0,75.

 

В тази зона с разположени 86 бр. апартаменти с една спалня, 42 бр. апартаменти с по две спални и 6 бр. апартаменти с три спалня.

 

Селище с. Баня - общ изглед към планината 

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk